!...یه روز خوبــــ ♥ـــ♥ـ میــاد


دستش را بگیر  با عشق نوازشش کن  دعوتش کن به یک رقص  بگذار با قدمهایی‌ که به سویِ تو می‌‌آید  از خودش دور شود .  شاید نمی‌‌دانی  آغوش یک مرد    گاهی  دنیایِ زنی‌ را خراب می‌‌کند !  گاهی‌ ، آباد  دستش را بگیر...  نوازشش کن  دعوتش کن به یک رقص  حواست باشد  دنیای یک زن هیچ وقت خبرت نمی‌‌کند


   " به مردی که زبانِ سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت "| | 
81450b2b2049c625b007a3ac889e68b5-425

زنـבگے زیباسـتـــ ..../

بــﮧ زیبایے چشمهاے پـُـفـ ڪرבه از

هِق هِق هــآے شَبــآنـﮧ(!)

بــﮧ زیبایے بغــض نَفَس گیـر روزانــﮧ...

بــﮧ زیبایے قلبــِ تڪـﮧ تڪـﮧ شُده اَز

شڪستنهاے بیشمـآر...

بــﮧ زیبایے نفسے ڪــﮧ از تَنگے بالـا نمیایــَב!!

بــﮧ زیبایے تمام شُـבטּ تـבریجے مـטּ ...

آرے

زنـבگے زیباستــ ـــ...!

+

تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

یا باش
یا برو...
نمیخواهم
از دور 
مراقبــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ م باشی
از دور 
دوستـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــم بداری
و
من در ...
لحظاتم
هیچگاه حســـــــــــــــــــــــ ــــــــت نکنم
دوری رو 
نمیــــــــــــــــــــــ ــخوام
یا بــــــــــــــــــــــــ ـــــــاش
یا 
بــــــــــــــــــــــرو

03.jpg

| | 

آقا پسرا خوب بخونن ببین چی نوشتم:

زن ، سینه ی برجسته نیست لب های قرمز

موی مش کرده  ابروی برداشته نیست

زن لباس سفید ، شب با شکوه عروسی...

بوی خوش قورمه سبزی

من اینو خوندم حیفم اومد نذارم

هوس شب های جمعه

قرار تاریک کوچه ی پشتی توی یک ماشین نیست

زن خونریزی ، کمردرد ماهیانه ، پوکی استخوان ، ضعیفه ی پا به ماه

حالت تهوع ، استفراغ ، دردهای کشنده ی زایمان ، 

مادر بچه ها نیست

زن عصای روز پیری ، پرستار وقت مریضی ، 

رفیق پای منقل ، مزه بیار عرق

شب نشینی های دوستانه نیست

زن وجود دارد ، روح دارد ، قدرت ،جسارت ،

پابه پای یک مرد زور دارد

عشق

اشک

نیاز

محبت

یک دنیا آرزو دارد

زن همیشه

همه جا

حضور دارد

و اگر تمام اینها یادت رفت

تنها یک چیز را بخاطر داشته باش

که هنوز هیچ مردی پیدا نشده

که بتواند یک روز

فقط یک روز

جای یک زن باشد

Avazak_ir-Love473.jpg

+

بیـــشتـــرین دروغـ ــــی کـه در ایـــن دنـیــا گفــتـــه ام…

ایــن کـلـــمـه اســت…!!! خـــ ـــوبــــ ـــــــــــم …

خــــوبـــــــم

                                تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی 
تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی
                                                  تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

| | 


توی دنیات 


گاهی اوقات آدما به جایی می رسن که دلشون می خواد 

داد بزنن و بگن 

"بسه دیگه نمی کشم" 

میدونی من به اونجا رسیدم 

صدای خورد شدنم رو حس می کنم 

اما عرضه ی فریــــــــــــــــــــــــــــــاد زدن ندارم 

شاید اگه داد بزنم سریع بیای 

ولی مثل آدمی شدم که می خواد داد بزنه و انگار 

یکی جلو دهنش رو گرفته 

واست نوشتم چون نتونستم داد بزنم 

حس بدی دارم 

تنهایی شکستن با وجود اینکه بدونی 

چند نفر دوست دارن خیلی بده 

اینکه فقط به خاطر اونا تحمل کنی 

و بازم مثل همیشه در جواب سوالاشون بگی 

خیلی خوبم و بزنی زیر خنده 

توی دنیات ماسک زندگیت بهم چسبیده خدا


| | 

دلگـــیرمـ

از تمـــامـ شمـــا

شمـــایــی کــه ندانستــــهـ

چــه بـــی رحمـــانه بـــه مســـلخ مـــیبرید...

نجــــابتـــ و پـــاکـــی را

از اویــی کـــه چــــه نــاجـــوانمـــردانـــه

بـــه حـــراج میگـــذارد انســـانیتــــ یکـــ زن را

و مــــن مجـــرمــمـ

جـــرممـ آزادیـ ستـــ

بـــه دار مکـــافــاتـــ آویزانمـ

بـــه جـــرمـ اینکـــه نخـــواستمـ احـــساسمـ را تســلیمـ کــنمـ

بـــه کــسی کـــه لایقـــش نبـــود

تمــامـ کـــسانـــی را کــه حتـــی 

ذرهـ ای بــه انســانیتمـ شــکـــ کــرده اند

را بـــه خدا مــیسپــارمـ

و

دادمـ را از او میخواهمـ

و او را بـه جـهـنمـ مـیسپـارمـ

مـیدانمـ درآتشــی کــه خــود افــروخــته میســوزد

و خــواهــد سوخـتــــ

حیثـیتـــ چـیزی نیستـــ کـه بـه راحـتـی بـه دستــ بیایــد

خــدا حـیثـیتتـــ را حـفـظ کــند

اگـر بخـواهـد کـه دردی کـه مـن تجـربـه کـرده امـ را تجــربه نکـنی

امـا مـن بــه عـدالتـــ خــدا ایمـــان دارمـ

بایـد بچـشـی درد خنجــری را کــه ناجـوانمــردانه بر قلبمـ فــرو کـردی

و مـن چـون گـذشته در سکـوتـــ و خلوتــ خــویشـ مینشینمـ

مینویسمـ و احـساسمـ را ارج مـیـنهــم

دنــیـای تنـهاییمـ را بــا هــیچ چـیز عـوض نخـواهم کــرد


  

| | 

باران که مي بارد
يکي بايد باشد که به تو زنگ بزند
و بگويد چترت را برده اي؟
يکي که نگرانت باشد
حتي نگران اينکه زير باران به اين لطيفي خيس شوي...
باران که مي بارد يکي بايد باشد
که دست بکشد توي سرت
و آب ها را کنار بزند
پابلندي کند و به هواي اينکه مي خواهد موهايت را خشک کند
خودش را بچسباند به تو
و اين جسارت را به تو بدهد که قبل از يک چاي داغ
داغي لب او را حس کني

اما چند وقتيست که باران دارد مي بارد
و کسي به من نگفته چترت را برده اي؟
و کسي نبوده که دست بکشد توي موهايم

اصلا همه ي اينها بهانه ايست
که وقتي باران مي بارد يکبار ديگر ياد تو بيفتم...!


| | 

هميشه بـايد کسـی باشد کـــه معني سه نقطه‌های انتهای جمله‌هايت را بفهمد...


هميشه بـايد کسـی باشد...


تا بغض‌ هايت را قبل از لرزيدن چانه‌ات بفهمد...


بايد کسی باشد...


کـــه وقتي صدایت لرزيد بفهمد...


کـــه اگر سکوت کردی ، بفهمد...


کسی بـاشد...


کـــه اگر بهانه گيـر شدی بفهمد...


کسی بـاشد...


کـــه اگر سر درد را بهانه آوردی براي رفتـن و نبودن بفهمد به توجّهش احتياج داری...


 

بفهمد کـــه درد داری


کـــه زندگی درد دارد


 

بفهمد کـــه دلت برای چيزهای کوچکش تنگ شده است

   

بفهمد کـــه دلت برای قدم زدن زيرِ باران...

   

برای بوسيـدنش...

 
برای يک آغوشِ گَرم تنگ شده استعکس های عاشقانه احساسی taknaz.ir


 

| | 

این دخترایے که چشماشون هرروزبه آبے و.. عسلے وخاکسترے و تغییر نمیکنه و همیشه یه رنگه !

اینایے که اسپورت مے پوشن جا "کالج" و پاشنه بلند!

اینایے که هیچ وقت نگران پاک شدن رژ لبشون نیستن!

اینایے که موهاشون همیشه یه رنگه!

اینایے که فرت و فرت سمفونے "ایــش" "ایـش" راه نمیدازن.

این دختـرایے که هیچ وقت "خَـزه" و "جواده" نمیاد تو دهنشون.

پـول و مـاشین و قیـافه واسَشـون مهــم نیست!

اونایے که یـه چادر دارن و قدر دنیا براشون مے ارزه..

اینا رو خیـلے مواظبشون باشین!

اذیتشون نکنید..

قـدر اینا رو بدونید، اینا خیلے حیفن !

افسران - این دخترا ...

| | 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


رای کنار هم گذاشتن واژه ها٬

دست قلمم بیش از آنچه فکر کنی خالی است

و بیش از آنچه فکر کنی احساس می کنم به نوشتن مجبورم !

شاید این هم خاصیت ِ داشتن این صفحه ی مجازی است ؛

میان جاده که می آمدم ، سرم پر از فکر بود

فکرهایی از آن دست که به هر نیمه ای که می رسیدم

احساس می کردم بیش از این رخصت پیش رفتن ندارم

چیزهایی مثل ِ

آینده

رفتن

ماندن

حالا اما اندیشه ای نیست برای به واژه آوردن..

| | 

مرد عجب موجودی ست...!

و زن چـــه موجود بی گناهی استــ . . .

پیاده از کنار زن گذشتی گفتی: "چندی خوشگله؟ "

سواره از کنارش گذشتی،گفتی:"برو پشت ماشین لباسشویی بشین"!

در صف نان نوبتش را گرفتی چون صدات بلندتر بود...

در صف فروشگاه نوبتش را گرفتی چون قدت بلندتر بود

زیر باران منتظر ناکسی بود، اونو هل دادی و خودت سوار شدی...

توی تاکسی خودتو به خواب زدی تا سر هر پیچ وزنت رو بندازی روی اون...

توی اتوبوس خودت را به خواب زدی تا مجبور نشی جایتو به اون تعارف کنی...

در سینما وقتی نیکی کریمی موقع زایمان فریاد کشید  

تو پشت سر اون بلند گفتی: " زهـــر مار"

در خیابان دعوایت شد و تمام ناسزاهایت،فحش خواهر مادر بود...

در پارکـــ ،به خاطر بودن پسر نتوانست پاهایش را دراز کند!

نتوانسن به استادیوم بیاید ،چون تو شعارهای آبـــ نکشیده میدادی

اون باید پوشیده باشد تا تو دینت رو حفظ کنی

زن را ارشاد میکنند تا تو ارشاد شوی!!!

تو ازدواج نکردی و به او گفتی زن گرفتن حماقته...

اون ازدواج نکـــرد و به اون گفتی ترشیده

عاشق که شدی اونو به زنجــیر انحصار طلبی کشیدی

عاشق که شدی گفتی مادرت باید اونو بپسندد

اون باید لباسهایت را بشوره و اتو بزنه تا به تو بگویند خوش تیپــ

اون باید غذا بپزه و به بچه ها برسه تا به تو بگویند آقای دکـــــتر...

وقتی گفت پوشکـــ بچــه را عوض کن،گفتی بچه مال مادر است...

وقتی خواستی طلاقش بدهی،گفتی بچـــه مال پدر است...

.

.

.

مـــــــردی؟!

به مـــن نشان بدهـ...!


| | 

ایـن روزهـا، 

بـا تـو، 

بـه وسـعـت تـمـام نـداشـتـه هـایـم، 

حـرف دارم… 

امـا مـجـالـی نـیـسـت تـا بـنـشـیـنـی بـه پـای ایـن هـمـه حـرف، 

دلـم تـنـگ اسـت، 

فـقـط بـرای حـرف زدن بـا تـو… 

دیـگـر نـمـیـدانـم چـه کـنـم، یـا چـه بـگـویـم… خـسـتـه ام، 

کـمـی هـم بـیـشـتـر… فـراتـر از تـصـورت… 

سـخـت اسـت بـرایـم تـوصـیـفـش… 

تـا بـه حـال نـمـیـدانـم، 

دیـده ای درمـانـدگـی و بـی قـراری هـای من را یـا نـه…؟ 

بـغـض فـرو خـورده در گـلـویـم 

بـهـانـه گـیـری هـای دل بـی قـرارم 

و یـا…غـم نـهـفـتـه در نـگـاهـم،… 

کـه بـه خـدا قـسـم، 

هـیـچ یـک از ایـن هـا، دیـدن نـدارد… 

باهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم . . . 

کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند …از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟ 

!وقتی کســی 

جایت آمد … 

دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند ….میگویــند : 

عاشــقت 

هســتند برای همیشه نه ……فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !و این است بازی باهــم بودن.. 

بیــــا 

باید امشب جور دیگر نگریست 

جور دیگر گونه ای دیگر گریست 

و حالا من به آرامش خواهم رسید 

اما بدون تو آرامشی که دیگران آن را به این نام میخوانند 

اما من آن را فلاکتی میخوانم و بس 

اینجا شادی برای من معنا ندارد 

هنوز سردرگمم که آیا تورا فراموش کنم یا نه 

آیا به امید روزی بنشینم که تو مرا میبینی یا نه 

اینجا فقط تنهایی و غم و انتظار معنا دارد 

تاریک است و بی روح 

حتی پرنده ای در آن پر نمیزد 

حتی صدای خنده ی کودکی شنیده نمی شود 
فقط صدای ناله ی من گاه گاه بلند می شود 

که تو را می خواند...!


300462_278999105537627_1309507623_n.jpg

| | 

love3 IranYan 2 عکس های عاشقانه جدید با متن

| | 

قمـــار زندگی را به کسی باختم که " تک " " دل " را با " خشـــت " برید


جریمه اش " یک عمر"" حســــرت" شد!

باخت ِ زیبایی بود!

یاد گرفتم به "دل" ، "دل" نبندم!

یاد گرفتم از روی "دل" حکم نکنم!

"دل" را باید " بُــر" زد جایش "سنگ" ریخت " که با "خشت" "تکبــُری" نکنند


21217501642502671617.jpg

| | 

آهای آقا پسری که میگی دختر ها آهن پرست هستن ... 

این چیزایی که میگم رو گوش کن ... 

شاید بعضی از قسمت هاش خاطرات تو باشن ! 
.
.
.
.

آهن پرست بودن دختر ها یه خصلت ۱۰۰٪ نسبیه 

این خاصیت دختر ها خلاصه میشه تو چشم های تو ! 
.
.
.
.
.
دختر ها دقیقا همون قدر آهن پرست هستن که : 

تو به جای دیدن یه دختر یا یه زن یا حتی گاهی یه مادر ! 

فقط چند تا برجستگی میبینی ... 
.
.
و این خیلی جالبه که چشمت انقدر قوی هست که تمام اعضای بدن رو از زیر گشاد ترین 

لباس ها اِسکَن میکنی و سه بعدی میبینی ! 
.
.
.
.
.
.
.
دختر ها دقیقا همون قدر آهن پرست هستن که : 

تو به جای این که تو برخورد با اونا بهشون بگی ببخشید خانم محترم 

میگی جووووووون عجب چیزییییییههههه !!! 

.
.

دختر ها دقیقا همون قدر آهن پرست هستن که : 

تو وقتی توی تاکسی میشینی ؛ با هر بار پیچیدن فرمون ماشین 

تو هم میوفتی روی اون دختر ساده که چسبیده به در ماشین ! 

.
.
.

دختر ها دقیقا همون قدر آهن پرست هستن که : 

وقتی با یه دختر همراه هستی ؛ همش بهش تعارف میکنی که خانوم ها مقدم تر هستن تا 

جلو تر از تو راه برن ... 

ولی خودت خوب میدونی نیتت واسه این کار چیه !!! 

.
 
دختر ها دقیقا همون قدر آهن پرست هستن که : 

وقتی تو با زَنت میری بیرون حتی رنگ ... دیگران رو تشخیص میدی ! 

اما حس نمیکنی که زنت چند متر عقب تر ؛ از درد لگد های بچه ی توی شکمش گوشه 

خیابون داره به خودش میپیچه !!! 
.
.

دختر ها دقیقا همون قدر آهن پرست هستن که : 

تو  وقتی میخــ ــ ــ  باهاشون آشنا بشی ؛ 

به جای اینکه دلشون رو به دست بیاری ...مخشون رو به دست میاری 

به جای اینکه ببینی از نظر اخلاق و روحیه به هم میخورید ... 

همون اول میگی جا داری یا جور کنم ؟!!!

(آخه لامصب، ســ ـ س هم اولش آمادگیِ روحی روانی میخواد)دختر ها دقیقا همون قدر آهن پرست هستن که : 

وقتی میخورن زمین و تو میری دستشون رو میگیری و بلند میکنی ؛ 

به جای اینکه سرت رو بندازی پایین و راهت رو ادامه بدی ... 

سریع بهش شماره میدی و میگی از آشناییتون خوشبختم ! 

اونوقت اگه یه مرد مثل خودت یا یه بچه یا حتی یه پیر مرد /پیر زن 

می خورد زمین بازم همینجوری شیرجه میزدی سمتش که کمکش کنی؟ 

دِ نگو آره ... چون اگه این کاره بودی توی اتوبوس جاتو میدادی به اون پیر مــردی که بالا سرت با عصا  وایســاده ! 
.
.
.
.

خلاصه که آقا پسر ... 

هر وقت تونستی از کنار یه دختر یا زن رد بشی و به جای این که بگی 

بخورمت عزیزم !

بگی سلام بانو ... 

اونوقت میتونی اسم خودت رو بذاری مرد ... 

و مطمئن باش که هنوز هستن دختر هایی که مرد بودن براشون مهمه

| | 

وقتی خسته ام وقتی کلافم وقتی دلتنگم...

.

.
بشقاب ها را نمیشکنم!!!
شیشه ها را نمیشکنم!!!
غرورم را نمیشکنم!!!
دلت را نمیشکنم!!!

.

.
در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد این

بغض لعنتی ست...که میشکنم!!!


v3792_181082_3038051897089.jpg

| | 

مرد باید...
وقتی مخاطبش عصبانیه , ناراحته , میخواد داد بزنه
وایسه روبروش بگه :
تو چشام نیگا کن , بهت میگم تو چشام نیگا کن!!
حالا داد بزن , بگو از چی ناراحتی؟!!

... بعد مخاطب داد بزنه , گله کنه, فریاد بکشه , گریه کنه
حتی با مشتای زنونه ش بکوبه تو سینه مرد
ولی آخرش خسته میشه میزنه زیر گریه...
همونجا باید بغلش کنه
نذاره تنها باشه!
حرف نزنه ها , توضیح نده ها
کل کل نکنه ها , توجیه نکنه ها
فقط نذاره احساس کنه تنهاست!!

مرد باید گاهی وقتا مردونگیشو با سکوت ثابت کنه!!
با بغلش کردنش...

| | 

d23ccb29211468ac7a86150d034b39c2-425


زیر بارون اگر دختری رو سوار کردید

جای شماره به او امنیت بدهید
او را به مقصد مورد نظرش برسانید
نه به مقصد مورد نظرتان !


بگذارید وقتی زن ایرانی مرد ایرانی را در کوچه ای خلوت میبیند
احساس امنیت کند ؛ نه احساس ترس


بیایید فارغ از جنسیت...
کمی هم
مــَــرد باشیم !!

| | 

naroo%20%5BAloneBoy.com%5D مجبور که نیستی بمانی... ولی نرو


پابند کفشهای سیاه سفر نشو
یا دست کم بخاطر من دیرتر برو
دارم نگاه می کنم و حرص می خورم
امشب قشنگ تر شده ای، بیشتر نشو
کاری نکن که بشکنی اما شکسته ای
حالا شکستنی ترم از شاخه های مو
موضوع را عوض بکنیم از خودت بگو
به به مبارک است: دل خوش، لباس نو
دارند سور وسات عروسی می آورند
از کوچه های سرد به آغوش گرم تو
هی پا به پا نکن که بگویم سفر به خیر
مجبور که نیستی بمانی… ولی نرو

 

مهدی فرجی

| | 
وقتی میگفت دوست دارم
فقط لبخند میزدم

اونم کلی از دستم ناراحت میشد و میگفت:
چیه باور نمیکنی؟

نه اینکه اونو باور نداشته باشم....نه
اما تجربه ثابت کرده بود که من
آدم دوست داشتنی نیستم.
چون ساده هستم و بی سیاست.

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

| | 

دراز میکشم 

خیره میشوم به سقف 

اشکهایم میچکند 

سر میخورند و میروند به جایی که

 تو همیشه میبوسیدی …

74170_593637020651357_872211038_n.jpg

| | 

همیشه در حالی که...
یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!

یه عالمه اشک توی چشماته!

یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده...

باید بگی : خب دیگه... واسه همیشه خدافظ ...!
lchv44fzpyb58qbtvsrp.jpg

| | 

با توام...!

تویی که یادت سرمشقیست برای کوچه های بن بست خیالم

دوست داری بفهمی سکوتت با قلب ترانه هایم چه کرد؟

بغض ترانه هایم در آستانه فریادی عظیم ترک خورد...

به همین سادگی...!

آن شب ستاره به یاد اندوه غریبم تا صبح ضجه زد

سنگی که تندیس بی تو بودنم بود در درون شکست

اما تنها بی تفاوتی تو بود

که امضایی بر ثانیه های کبود حسرت حضورت شد

آشنای غریب دلتنگی هایم....!

چه خوب درست در اوج حضور بی دغدغه ام

سکوت خالی از سخنت را بدرقه حضور دست هایم میکنی

میدانی؟...

دلم چند وقتیست رویا میخواهد..

رویایی از تبار صداقت نگاه ها نه سکوت صداها

رویایی از نژاد ایمان دلها نه لبخندهایی از جنس تحقیر

رویایی از تثبیت سایه سپید حضوری روی دفتر سیاه دلی

که همین روزها خواهد مرد

اصلا شاید الان دل مرده ای دارد

وصیت نامه اش را برای حافظه بی رحم دنیا تکرار میکند

تایاد آوری کند که ای مشتاقان زمین..!

روزی هم من چون شما دنیا را از دریچه نگاه عاشقی می دیدم

که خیال میکرداگر ایمان داشته باشی

همه سکوت های دنیا روزی در برابرت خواهد شکست

او روزها را با این تفکر گذراند

اما نمی دانست همه چیز ایمان نیست

وایمان تنها یک مبارز است در صحنه نبرد زندگی

که می جنگد با تقدیر

واو دید که چگونه تقدیری روی ایمانش سایه افکند

تا شکست خورده از زندگی سندنابودی رویاهایش امضاشود

وبی بهانه یک عمر صداقتش را ببازد

در آستانه چشمانی که هرگز او را باور نکرد...!

| | 
47e8e02643d045fddc23196255b2216f.jpg

هــوس کــرده ام


کـــه تـــو بـاشـــی

مـــن بـــاشـم 

و هیچـکـس نبـاشـــد 

آنگـــاه 

داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ 

و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ 

بیـــرون بکشـــم 

بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ 

و نیسـتـــی ...

| | 
"عاشق" که میشوی ،
همه چیز "بی علت" می شود ...
و تمام دنیا "علـت" میشود ،
تا "عـشق" را از تو بگیرد ..

zuzi7y0os8lc5x1hbgg.jpg

| | 

یه خواهش دارم :
وارد هــر رابطه ای نشین
الکـــی امیدوار نکنین
الکـــی دلخوش نکنین
الکـــی بش نگین رسیدی تک بزن و از پیاده رو برو
مواظب خودت باش
الکـــی اسمشو با لوندی صدا نکنین که طرف بگه جووووونم
هی نگید مــوش مــن
خرگـــــوش من و عشــــق من اینا...
اون داره حرفاتو باور میکنه
داره بهت وابسته میشه

اما تو داری باهاش بازی میکنی
نکن عزیزِ من , احساس یه انسان رو نابود نکن
برای سرگرمی و تکیه کلامت ....

| | 

 

 

بــآنـوے ســرزمین مــن..

ارزش خــودتــــ را بــدآלּ..!

بداלּ کــــ تــــو قــرآر استـــ...

لیــلــے

شــیریــלּ

پــرنسس

و...

تمـــآم هستـــے یکــ مـــرد بــاشـے !

قــرآر استـــ چشـمآنتـــ گــرمآ بــخش مـــردے بـــآشد!

| | 

به کـِــرم های اطرافتــــــ پیله نکن!!! 

 توهّم پروانه شدن می گیرند...

ارسالی از: parya◠‿◠

عکس های عاشقانه غمگین سری ششم

| | 
دیدین بعضیا میگن به هم عطر کادو دادیم جدا شدیم!!!


و اینکه عطر جدایی میره!!!


اینا خرافات محضه!!!


که بین همه زبانزد شده...


بدون که این رفتارای زشت 


و اشتباهات رفتاری خودت بوده


که رابطه ی عاشقانه ت به جدایی ختم شده


واقع بین باش و اشتباهات خودتو گردن عطر ننداز . . .


عکس های عاشقانه غمگین زمستان 91


| | 

سلام مــاه مــن !

دیشب دلتنگ شدم و رفتم سراغ آسمان اما هر چه گشتم اثری از ماه نبود که نبود …!

گفتم بیایم سراغ ِ خودت ..

احوال مهتابیت چطور است ؟!

چه خبــر از تمام خوبی هایت و تمام بدی های مــن ؟!

چه خبــر از تمام صبــرهایت در برابر تمام ناملایمت های مــن ؟!

چه خبر از تمام آن ستاره هایی که بی من شمردی و من بی تو ؟!

چقدر نیامده انتظار خبــر دارم ؟!

چه کنم دلم بــرای تمــام مهــربانی هایت لک زده است !

راستی ، باز هم آســمان دلت ابری است یا !

می دانم ، تحملم مشکل است . اما خُب چه کنم؟!

یک وقت خســته نشوی و بــروی مــاه دیگری شود . هیچ کس به اندازه مــن نمی تواند آســـمانت باشد !

تو فقط ماه من بمون و باش !

ماه من !

مراقب خاطراتمان ، روزهای با هم بودنمان .. خلاصه کنم بهونه موندنم مراقب خودمون باش !

| | 

کاش اون لحظه ای که یکی ازت میپرسه “حالت چطوره؟”

و تو جواب میدی “خوبم!”

کسی باشه که محکم بغلت کنه و آروم تو گوشت بگه:

“میدونم خوب نیستی

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری هفتم www.pichak.net كليك كنيد

| | 

آپلود عکس